Relacje, teksty »

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie 11.09.2021

W sobotę, 11 września, w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, odbyło się Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, tradycyjnie poprzedzone Mszą św. w kościele pw. Św. Rocha. Moderatorem spotkania był ks. Krystian Sammler, a spotkanie rozpoczął i zakończył błogosławieństwem abp Stanisław Gądecki.

Zaproszeni prelegenci przedstawili następujące tematy:

 • Eucharystia jako świadectwo wiary wobec współczesnego społeczeństwa
 • Posłani w pokoju Chrystusa
 • Kierunki zmian świętowania niedzieli w Polsce
 • Posłani do świata w codzienności
 • Ewangelizacja życia społeczno-politycznego i gospodarczego
 • Ewangelizacja poprzez kulturę i media
 • Ewangelizacja w nauce – czy to możliwe?

Mimo ważkości poruszanych tematów chwilę relaksu zapewniły przerwa kawowa, interludium muzyczne i uśmiech prowadzących.

zobacz zdjęcia


Kilka myśli z Forum Duszpasterskiego

 • Wstęp

- niesienie pokoju wykracza poza mury uczelni, ale najpierw trzeba mieć pokój w sobie

- dziś, jak nigdy potrzeba nam wiary, która góry przenosi, nadziei, która nie zawodzi i miłości,

która jednoczy

- z Eucharystii wynikają zadania społeczne i ewangelizacyjne

- rehabilitacji pocovidowej musi towarzyszyć rehabilitacja religijna

 • Eucharystia jako świadectwo wiary wobec współczesnego społeczeństwa

- Kościół żyje Eucharystią

- Eucharystia jest wyjątkowym, niezasłużonym darem Bożym, potrafi ona odnowić relację

człowieka z Bogiem i innymi ludźmi, jest sercem chrześcijańskiej wiary, otwiera dla

człowieka niebo

- w Eucharystii otrzymujemy tego samego Boga w Słowie i Sakramencie

- dzięki sile Ofiary Jezusa jesteśmy w stanie składać takie ofiary, jakich wyznawanie wiary od

nas wymaga

- w Eucharystii jesteśmy przekształcani – stajemy się zdolni do naśladowania Jezusa w Jego

Miłości

- kierowana miłością pomoc bliźniemu jest stałym kontaktem z Chrystusem, który działa

- prawdę o Eucharystii należy głosić wszystkim

- liczba katolików w Holandii spada, każdego tygodnia zamykane są 2 kościoły, przekaz wiary

został zatrzymany

- w obecnej, hiperindywidualistycznej kulturze dominuje skupienie na sobie, Ofiara zostaje

odrzucona

- siłą niech będzie Komunia z Chrystusem

 • Posłani w pokoju Chrystusa

- bądźmy w permanentnym stanie misji

- misja to nie to samo, co aktywizm

- główną belką, na której wspiera się życie Kościoła jest miłosierdzie, którego nikt nie może

być pozbawiony

- miłosierdzie to najwyższy akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie

- młodych należy angażować w świat wartości, towarzyszyć im i wspierać w rozpoznawaniu

talentów i życiowej drogi

 • Kierunki zmian świętowania niedzieli w Polsce

- 3 etapy w świętowaniu niedzieli:

*świętowanie było integralne z codziennym życiem, była to religijność tradycyjna, zbiorowa, przenikała do pracy, np. na roli

*świętowanie i udział w Eucharystii stały się masowe, do czego przyczynili się np. kard. S. Wyszyński i Jan Paweł II

*ludzie zaczęli poszukiwać dobrostanu i spełnienia poprzez zaspokajanie swoich indywidualnych potrzeb, więzi wspólnotowe stały się drugorzędne, zaczęły zanikać tradycyjne więzi łączące pracę i wiarę z odpoczynkiem i świętowaniem, człowiek zamknął się we współczesności, nastąpiła sekularyzacja czasu wolnego i świętowania niedzieli

- epidemia wprowadziła ograniczenia, ale też pokazała, że udział we mszy dla wielu nie jest

jedynie obowiązkiem, ale potrzebą transcendentną

 • Ewangelizacja życia społeczno-politycznego i gospodarczego

- chrześcijanin nie może się uchylać, odniesienie tego, co dla mnie ważne do życia polityczno-

 społecznego i gospodarczego to konkretne wybory

- ewangelizacja

*AD EXTRA – na zewnątrz Kościoła, misyjna

*AD INTRA – wewnątrz Kościoła

*AD INTRA AD EXTRA – wewnątrz i na zewnątrz Kościoła

- cel

*bliższy – wzbudzenie wiary i służba jej rozwojowi

*dalszy – wewnętrzna przemiana ludzkości

*ostateczny – prowadzenie do osiągnięcia zbawienia

- nowa ewangelizacja w myśl słów – „Wypłyń na głębię” i „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”

*kontemplacja

*edukacja

*formacja

- św. Augustyn: Kościół i Państwo mogą osiągać swoje cele niezależnie od siebie, ale dobrze,

jeśli współpracują

- Benedykt XVI – Wiara i przestrzeganie zasad poprzedzają ustanowienie praw, trzeba

przeprowadzić rewolucję duchową, nawrócić się

- Franciszek – Umacniajmy to, co jest dobre, oddawajmy się na służbę dobru

 • Ewangelizacja poprzez kulturę i media

- nie jest łatwo ewangelizować, nie ma zapotrzebowania na rzeczy wyższe, nie ma głodu

religii, istnieje zbyt dużo innych podniet i bodźców

- chrześcijaństwo obyczajowe nie jest w żadnej mierze doświadczeniem Boga

- problem tkwi w zmieniającej się kulturze

*kultura odpersonalizowana odcina się od koncepcji człowieka jako osoby, hołduje

przyjemnościom, nie stawia na treść a na formę

*kultura masowa lansuje nie tyle człowieka, ile masowy produkt, rezygnuje z samodzielnego

myślenia i poszukiwania prawdy, wszystko jest relatywne, wszystko jest na sprzedaż

*kultura wyobcowania – człowiek ucieka [gdy nie może odnaleźć się tu i teraz] do tyłu [retro]

lub do przodu [fantastyka, utopia, świat wirtualny]

*laicyzacja – wyrzucenie z życia jakichkolwiek wątków chrześcijańskich

- wiara i kultura spotykają się na płaszczyźnie komunikacji, ale w mediach często ważna jest

forma, medialność i efektywność przekazu a nie treść i człowiek

- co robić?

*wzbudzać pragnienie wiary i Boga bliskiego, doświadczanego

*wzbudzać świadomość, że to ja jestem Kościołem

*uczyć się sposobów komunikowania wiary [symbole, kolory]

*zadbać o piękno liturgii i śpiewu

- Ewangelia nie utożsamia się z żadną kulturą, ale jest w stanie przeniknąć każdą

- Jan Paweł II – Wiara, która nie stanie się kulturą, jest wiarą martwą

 • Ewangelizacja w nauce – czy to możliwe?

- nowy ateizm podtrzymuje mit o rzekomo nie dającym się pogodzić konflikcie między nauką

[naukami przyrodniczymi] a wiarą

- jest to konflikt pozorny

*domeną wiary jest świat duchowy, czyli obszar niedostępny poznaniu za pomocą języka i

narzędzi nauki, nauka nie odpowie też na pytania egzystencjalne

*nauka to próba odszyfrowania Stwórczego zamysłu Boga

- ewangelizacja w nauce jest nie tylko możliwa, ale niezbędna

*ludzie nauki są szczególnie powołani do poszukiwania sensu i prawdy

*kształcą nowe pokolenia

*wolność akademicka bywa zagrożona

- zagrożenie płynie także ze strony mediów [TAGAT – monopolizacja technologiczna i

ideologiczna] oraz gwałtownego rozwoju psychotechnik cyfrowej manipulacji w obszarze

poczucia estetyki, nastrojów, postaw społecznych i formacji kulturowej [dbałość o piękny,

zdrowy wygląd zastępuje normy morale – szacunek do starości, ułomności i cierpienia]

- Benedykt XVI – Bóg ma świadków także w dzisiejszym świecie. Musimy tylko być czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć… Jednym z zasadniczych zadań naszej wiary jest… tworzenie środowisk wiary, odkrywanie ich i wspieranie.

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań